تبلیغات
▌│█║▌║▌║ כارڪ đαяκسایـــכ šıđe ║▌║▌║█│▌ - تصادف با ماشین ساکاماکی ها

تصادف با ماشین ساکاماکی ها

پنجشنبه 28 تیر 1397♦ 08:29 ق.ظ♦ ἶძօl ƙօմ.ƙօօƙ ♦
من:هوی گوجه یکم ارومتر رانندگی کن نکشی مارو!
یوما:دوست دارم تند رانندگی کنم به تو چه کوکو سبزی!
من:*چشم غره رفتن ب یوما*هی روکی یچیزی بهش بگو!
روکی:*غرق در کتاب*
من:الان مارو ب باد میده این گوجه قرمزه--__--
و یوما از حرصش ماشینو میزنه ب ماشین سوبارو اینا و اونا هم میرن فضا

   عکس های عاشقان شیطانی
   عکس های ساکاماکی ها   عکس های موکامی ها   عکس های کو   عکس های روکی   عکس های ایاتو